fbpx

COOKIE- OCH INTEGRITETSPOLICY FÖR aCure Privatsjukhus AB

Integritetspolicy för aCure Privatsjukhus AB

Behandling av information

När du är patient hos aCure Privatsjukhus i samband med undersökning, diagnos och behandling samlar och behandlar aCure Privatsjukhus, i egenskap av ansvarig för data, en rad personuppgifter om dig. Vi behöver dina personuppgifter för att säkerställa bästa möjliga vård.

Nedan beskrivs hur aCure Privatsjukhus använder och delar dina personuppgifter.

Typer av information

aCure Privatsjukhus kan samla in och behandla följande typer av personuppgifter om dig:

Vanliga personuppgifter:

 - Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, kön, familjerelationer och sociala relationer, hänvisande institution, arbetsrelationer och utbildning.

Känsliga personuppgifter:

  - Hälsouppgifter:
   - Journaluppgifter
   - Provsvar och tester
   - Röntgenbilder, skanningsresultat m.m.
 - Sexuella förhållanden, ras eller etniskt ursprung samt religiösa förhållanden.
Informationen samlas in och behandlas endast i den utsträckning som är nödvändig för att säkerställa din vård.

I vissa fall kan vi samla in personuppgifter om dig från andra vårdpersonal, såsom sjukhus, remitterande läkare eller genom uppslag i elektroniska journalsystem. Vi behandlar de erhållna uppgifterna i enlighet med denna integritetspolicy.

Syfte

Syftet med att samla in och behandla dina personuppgifter är att kunna erbjuda dig bästa möjliga vård. Dina personuppgifter behandlas säkert, och hälsouppgifter behandlas enligt "Förordning om auktoriserade hälso- och sjukvårdspersonalers patientjournaler".

Utbrott av hälsouppgifter är ofta avgörande för en framgångsrik behandling och en sammanhängande process. Informationen får endast samlas in/vidarebefordras i den omfattning som är nödvändig. Personalen kommer därför alltid att bedöma relevant information som vidarebefordras.

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
 - Vår undersökning, diagnostik och behandling av dig
 - Utarbetande av läkarintyg
 - Utarbetande av intyg för användning av myndigheter, försäkringsbolag osv.
 - Kommunikation med eller remittering till andra vårdpersonal, läkare, sjukhus eller sjukhuslaboratorier
 - Läkemedelsförskrivning, inklusive utfärdande av recept
 - Rapportering till kliniska kvalitetsdatabaser
 - Rapportering av laboratorieprover till sjukhuslaboratorier
 - Faktureringssyfte/fakturering
 - Uppfylla våra skyldigheter enligt gällande lagstiftning, inklusive EU: s dataskyddsförordning, dataskyddslagen och annan relevant hälso- och sjukvårdslagstiftning, t.ex.
   - Dokumentationsskyldighet
   - Uppfyllande av grundläggande principer för behandling av personuppgifter och rättslig grund för behandlingen
   - Implementering och underhåll av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, inklusive men inte begränsat till att förhindra obehörig - åtkomst till system och information, förhindra mottagande eller distribution av skadlig kod, stoppa överbelastningsattacker (förnekande av tjänst-attacker) och skador på datorsystem och elektroniska kommunikationssystem
   - Undersökning av misstanke eller kännedom om säkerhetsbrott och rapportering till individer och myndigheter
   - Hantering av förfrågningar och klagomål från registrerade och andra
   - Hantering av inspektioner och förfrågningar från tillsynsmyndigheter
   - Hantering av tvister med registrerade och tredje parter.
   - Statistiska studier och vetenskaplig forskning

Frivillighet

Det är frivilligt om du vill lämna aCure Privatsjukhus dessa personuppgifter. Om du inte ger oss dessa uppgifter kan vi inte vara säkra på att vi kan uppfylla ovanstående ändamål, och att vi därför i vissa fall inte kan undersöka, diagnosticera eller behandla dig.

Utlämnande av personuppgifter

I den mån det är nödvändigt för den specifika undersökningen, diagnosen eller behandlingen av dig kommer dina personuppgifter att delas med följande mottagare:

 - Informationen delas med andra vårdpersonal om det är nödvändigt för aktuell behandlingsprocess.
 - Informationen delas med andra myndigheter, kliniska kvalitetsdatabaser, danska vaccinationsregistret, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Polisen, socialtjänsten och Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i den utsträckning som krävs enligt gällande lagstiftning.
 - Vid remiss av patienter delas informationen med de vårdpersonal dit remissen har skickats.
 - Vid rapportering av laboratorieprover skickas proverna till sjukhuslaboratorierna.
 - Vid rapportering av uppgifter i samband med fakturering för patientvård skickas informationen till de regionala faktureringskontoren eller försäkringsbolag.
 - Vid förskrivning av recept skickas informationen till landets apotek och Lægemiddelstyrelsen via receptservern.
 - Vid rapportering till kliniska kvalitetsdatabaser.
 - Vid utlämnande av epikriser skickas informationen till den remitterande läkaren och i vissa fall det remitterande sjukhuset.
 - I andra fall delas informationen med anhöriga.

förvaringstid

Vi sparar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ovan angivna ändamålen. Vi är dock skyldiga att spara dem i minst 10 år efter den senaste tillägget till journalen. Det kan finnas fall där vi är tvungna att spara dina personuppgifter under en längre tid, till exempel i samband med en klagomålssak eller en ersättningssak, där uppgifterna i så fall kommer att sparas tills ärendet är avslutat slutgiltigt.

Dina rättigheter

Du har – med lagens begränsningar – vissa rättigheter, inklusive rätten till insyn i personuppgifter, rätten till rättelse av felaktig information, rätten till radering av information, rätten till begränsning av information, rätten till dataportabilitet, rätten att invända mot behandlingen av personuppgifter, inklusive i fråga om automatiserat, individuellt beslutsfattande (”profilering”).

Du har även rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet, inklusive Datatilsynet.

Cookie Policy at aCure Private Hospital A/S.

Introduction

När du besöker vår webbplats samlas information om dig in, som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll samt för att öka värdet av de annonser som visas på sidan. Om du inte vill att information ska samlas in om dig bör du ta bort dina cookies och avstå från att använda webbplatsen vidare. I följande avsnitt har vi utförligt beskrivit vilken information som samlas in, dess syfte och vilka tredje parter som har tillgång till den.

Cookies

Hemsidan använder "cookies", som är en textfil som sparas på din dator, mobil eller liknande med syfte att känna igen dig, komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta annonser. Cookies kan dock inte innehålla skadlig kod som till exempel virus.

Det är möjligt för dig att radera eller blockera cookies. Det kan du göra genom att följa den här guiden: http://minecookies.org/cookiehandtering

Om du följer guiden och raderar eller blockerar cookies kommer de annonser du ser att bli mindre relevanta för dig, samtidigt som de kan dyka upp oftare. Du kan samtidigt riskera att hemsidan inte fungerar optimalt och att det finns innehåll som du inte kan få tillgång till.

Cookie-översikt:

Fel: Domänen ACUREPH.DK är inte behörig att visa cookie-deklarationen för domängrupp-ID 8476a9c0-0827-42f5-b315-b72b34f6051d. Lägg till den i domängruppen i Cookiebot Manager för att godkänna domänen.

Personuppgifter

Allmänt

Personuppgifter är alla former av information som i någon utsträckning kan hänföras till dig. När du använder vår webbplats samlar och behandlar vi olika typer av sådana uppgifter. Det kan till exempel ske genom vanliga interaktioner på webbplatsen, som när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i en tävling/undersökning, registrerar dig som ny användare/prenumerant eller vid andra användningar av tjänster eller köp via vår webbplats.

Vi samlar och behandlar vanligtvis följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, din IP-adress, geografisk plats och vilka sidor du klickar på. I den utsträckning du själv ger uttryckligt samtycke och anger informationen själv, behandlar vi också: Namn, telefonnummer, e-postadress, adress och betalningsinformation. Det sker vanligtvis när du skapar en inloggning eller gör ett köp på webbplatsen.

Säkerhet

Vi behandlar dina personuppgifter säkert och konfidentiellt i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Dina uppgifter kommer endast att användas för det ändamål de har samlats in för och kommer att raderas när detta ändamål har uppnåtts eller inte längre är relevant. Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dina uppgifter oavsiktligt eller olagligt raderas, offentliggörs, går förlorade, försämras eller blir kända av obehöriga, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagstiftningen.

Syfte

Informationen används för att identifiera dig som användare och visa dig annonser som är mest relevanta för dig, registrera dina köp och betalningar, samt kunna leverera de tjänster du har begärt, som att ta emot nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera och förbättra våra tjänster och innehåll.

Lagringsperiod

Vi sparar information under den tidsperiod som tillåts enligt lagstiftningen, och vi raderar dem när de inte längre är nödvändiga eller relevanta. Perioden beror på vilken typ av information det är och bakgrunden för lagring. Det är därför inte möjligt att ange en allmän tidsram för när information raderas.

Utlämnande av information

Data om din användning av webbplatsen, vilka annonser du mottar och eventuellt klickar på, geografisk plats, kön och ålderssegment etc. kan delas med tredje parter i den utsträckning informationen är känd och om vi använder oss av tredje parter. Du kan se vilka tredje parter det handlar om i avsnittet om cookies ovan. Informationen används för riktad marknadsföring.

Vi använder också ett antal tredje parter för lagring och bearbetning av data. Dessa behandlar endast information på våra uppdrag och får inte använda dem för egna ändamål.

Utlämnande av personuppgifter som namn och e-post m.m. kommer endast att ske om du själv ger ditt samtycke. Vi använder enbart databehandlare inom EU eller i länder som kan ge tillräckligt skydd åt dina uppgifter.

Insyn och klagomål

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig i ett vanligt format (dataportabilitet). Du har också rätt att när som helst invända mot användningen av uppgifterna. Du kan också återkalla ditt samtycke till att uppgifter om dig behandlas. Om de uppgifter som behandlas om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade eller raderade. Förfrågningar om detta kan skickas till: info@acureph.dk. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du också möjlighet att kontakta Datatilsynet. Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter, eller om du vill begränsa behandlingen av dina personuppgifter, kan du också skicka oss en förfrågan om detta till ovanstående e-postadress.

Utgivare

Hemsidan ägs och publiceras av:

Företag: aCure Privatsjukhus AB
Adress: Jægersborgvej 64-66, 2800 Kgs. Lyngby
Telefon: 73 70 67 01
E-post: info@acureph.dk

Kontakt info

Jægersborgvej 64-66, 2800 Kgs. Lyngby
Info@acureph.se
Tel: 010 58 35 007
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram